Vesistöjen kunnostusta ja hoitoa vauhditetaan suunnitelmilla – Puulan kalatalousalueen yleissuunnitelmaa esitellään torstaina

Etelä-Savon kaikilla kalatalousalueilla on viime vuoden aikana valmisteltu vesienhoidon yleissuunnitelmia, joiden avulla halutaan aktivoida vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimia alueilla, kertoo

Kangasniemen vesistöt kuuluvat suurimmaksi osaksi Puulan kalatalousalueeseen, jolle ollaan laatimassa vesienhoidon yleissuunnitelmaa. Suunnitelmaa esitellään webinaarissa torstaina. Kuva: Riikka Klemola

Riikka Klemola

Etelä-Savon kaikilla kalatalousalueilla on viime vuoden aikana valmisteltu vesienhoidon yleissuunnitelmia, joiden avulla halutaan aktivoida vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimia alueilla, kertoo Etelä-Savon Ely-keskus tiedotteessa. Suunnitelmien laadinta on osa ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena on vesien hyvä ja erinomainen tila.

Vesienhoidon yleissuunnitelmissa on nostettu esiin kunnostusta tarvitsevia kohteita ja esitetty toimenpiteitä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa. Esille ovat nousseet muun muassa valuma-alueiden kuormituspaineet, muutokset vesistöissä sekä vaelluskalojen nousuesteet. Suunnitelmia esitellään tänä keväänä järjestettävissä tupailta-webinaareissa.

Suurin osa Kangasniemen vesistöistä kuuluu Puulan kalatalousalueeseen, jonka vesienhoidon yleissuunnitelmaa Etelä-Savon Ely-keskus esittelee tupailta-webinaarissa tulevana torstaina 18. maaliskuuta. Teams:illä toteutettavaan webinaariin tulee ilmoittautua 17.3. mennessä ja se onnistuu Etelä-Savon Ely-keskuksen verkkosivujen kautta, jossa on myös nähtävillä Puulan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelman luonnos.

Vesienhoidonsuunnitelmia ovat laatineet yhteistyössä Ely-keskuksen asiantuntijat, konsultit sekä paikalliset ja alueelliset toimijat. Syksyllä 2020 Etelä-Savon Ely-keskus järjesti kyselyn, jossa sai ehdottaa kunnostusta tai selvitystä vaativia kohteita mukaan yleissuunnitelmiin. Vastausten perusteella yleisimpiä ongelmia olivat järvien mataluus, vedenkorkeuden vaihtelut, pyydysten tai kivien limoittuminen ja veden sameus. Toimenpiteitä toivottiin muun muassa vedenlaadun parantamiseen, vesikasvien poistoon sekä virkistyskäytön edistämiseen liittyen.

Ely-keskuksen mukaan tärkeää on paikallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön rakentaminen, sillä kaikki kunnostustoimenpiteet vesistössä ja valuma-alueella edistävät tilatavoitteiden saavuttamista, ja pienelläkin hankkeella voi olla suuri paikallinen vaikutus.

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta Ely-keskuksista ja seuraava haku käynnistyy syksyllä 2021. Avustusta myönnetään muun muassa vesistöissä tehtäviin toimenpiteisiin, kuten särkikalojen tehokalastukseen ja vesikasvien niittoon. Avustusta myönnetään myös valuma-alueella tehtäviin toimenpiteisiin, kuten kosteikkojen rakentamiseen. Kunnostuksiin liittyvien selvitysten ja suunnitelmien laatimiseen voi hakea avustusta. Valtion tuen osuus hankkeiden toteuttamisesta vaihtelee 20–70 prosentin välillä. Hankkeen toteuttajana voivat toimia esimerkiksi kunnat, kalatalousalueet, osakaskunnat, vesiensuojeluyhdistykset tai muut yhdistykset.

Etelä-Savon Ely-keskus muistuttaa, että nyt on tarjolla tilaisuus osallistua aktiivisesti Etelä-Savon vesienhoidosta käytävään keskusteluun ja ryhtyä toimiin omien vesistöjen pelastamiseksi.

Kommentoi