Uuden ajan yritys

Lukaisin vähän aikaa sitten tulevaisuudentutkija Markku Wileniuksen mielenkiintoisen artikkelin. Markku toimii Turun yliopistolla professorina. Wilenius tutki eri sektoreilla toimivia edelläkävijäyrityksiä ympäri maailmaa. Hän tunnisti 7 periaatetta, jota edelläkävijä- ja menestyjäyritykset noudattavat. ”Tulevaisuudessa avainasemassa on energian ja luonnonvarojen sekä inhimillisten resurssien viisaampi käyttö. Nyt suuri osa resursseista menee hukkaan tai on vajaakäytössä”, sanoo Wilenius.
Wileniuksen listan seitsemän periaatetta ovat seuraavat:
Parempaa yhteistyötä ja viestintää, ilman hierarkioita; viestinnän parantaminen, vastuun ja vallan jakaminen, on edellytys menestykselle. Tarvittava tieto on kaikkien saatavilla. Digitalisaation tuomat uudet viestintäkanavat mahdollistavat laadukkaamman, vuorovaikutteisemman viestinnän. Kuitenkin uusien kanavien hyödyntäminen edellyttää myös henkilöstön kouluttamista. ”Yritys voi menettää nopeasti maineensa, jos se, mitä se viestii, on ristiriidassa sen kanssa, miten yritys toimii”, kertoo Wilenius.
Tasapaino työntekijöiden ammatillisten ja sosiaalisten taitojen välillä; käskyjen ja kontrollin sijaan edelläkävijä/menestyjä-yrityksissä korostuu luottamus, esim. Reaktorissa työntekijät voivat rehellisesti kertoa mielipiteensä, joka parantaa työilmapiiriä. Sisäinen luottamus ”herkistää” työntekijät ympäristön ulkoisille muutoksille.
Innovaatiosta työn ominaisuus; innovointi, kehittäminen ei ole vain yhden yksikön tehtävä, vaan se on nivouduttava jokaisen työntekijän arkeen ja työtapoihin. Jatkuva oppiminen korostuu. Se onnistuu vain, jos ihmisille annetaan vapaus ja vastuu organisoida omaa työtään. Valmiita ratkaisuja ei ole aina tarjolla, jokainen miettii itse parhaan tavan ratkaista asiakkaan ongelma.
Intohimoinen suhtautuminen radikaaleihin ratkaisuihin; edelläkävijäyrityksissä etsitään standardeista poikkeavia ratkaisuja. Toimitaan ennakkoluulottomasti. Radikaalit uudistukset korvaavat nopeat ja helpot ratkaisut.
Sitoutuminen pitkän aikavälin ajatteluun; ennen tukeuduttiin pitkän aikavälin tavoitteisiin ja suunnitteluun. Nykyään korostuu joustavuus ja ketteryys, pitää olla valmis muuttamaan toimintatapoja. Kuitenkin hyvät toimintaperiaatteet on syytä säilyttää.
Kyky riskinottoon; uusilla alueilla toimiminen edellyttää, että on valmis ottamaan riskejä. Tarvitaan sellainen organisaatiokulttuuri, jossa on turvallista ottaa kaikenlaisia riskejä: tuoda esiin vaikeita asioita, ehdottaa epätyypillisiä ratkaisuja, kokeilla uusia juttuja.
Kollektiivinen fokus tulevaisuuteen; perinteinen tapa johtaa yritystä on mitata onnistumista menneisyydessä. Ihmiskeskeinen yritys johtaa itse itseään. Yrityksen toiminta perustuu yhteisiin periaatteisiin ja visioon, ei niinkään tarkkoihin tavoitteisiin.

Edelläkävijäyritykset katsovat yhä tarkemmin, missä asiakkaiden tarpeet ovat ja miten ne voivat ratkaista yhteiskunnan ongelmia hoitamalla omaa liiketoimintaansa yhä paremmin. Eli ne yhdistävät menestyksekkäästi tuloksentekokyvyn, henkilöstön tyytyväisyyden ja asiakastyytyväisyyden. Paljon puhutaan nyt yhteiskuntavastuuta kantavista yrityksistä.
Jukka Siikonen
Elinkeinoasiamies