0

Hankintastrategia Kangasniemelle

Nyt vaaleilla valittavan kunnanvaltuuston keskeisiä tehtäviä tulevat olemaan kunnan elinvoimaisuus, laadukkaiden koulupalveluiden järjestäminen ja terveyteen liittyvät ehkäisevät toimenpiteet. Kuntavaalien jälkeisen kunnanvaltuuston ensimmäisenä tehtävänä tulee olla hankintastrategian tekeminen kunnalle. Tämän vuoden tammikuussa voimaan astunut uudistettu hankintalaki luo joustoa ja antaa mahdollisuuksia hankintojen tekemiseen myös paikallisesti.
Uuden lain keskeisinä tavoitteina on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata myös paikallisten yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.
Lain mukaan julkisissa hankinnoissa tulisi entistä paremmin huomioida sellaiset hinta-laatusuhteen vertailuperusteet, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Nämä lain edellyttämät ehdot toteutuvat parhaiten silloin, kun hankintoja tehdään paikallisesti, oman kuntamme yrityksistä ja yhteisöistä.
Tarjouksista on edelleenkin valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa kuitenkin tarjouskilpailujen kriteerien laajentamisen niin, että niissä huomioidaan työllistämisvaikutukset ja paikallisuus. Kunnan pitää luoda sellainen hankintastrategia, jonka avulla voimme luoda töitä pitkäaikaistyöttömille, nuorille, iäkkäille ja myös kehitysvammaisille. Kangasniemeläisten yritysten kannalta tämä voi tarjota merkittäviä brändietuja!
Kangasniemellä tuotetaan laadukasta lähiruokaa, joka täyttää kaikki lain edellyttämät laadulliset kriteerit, mukaan lukien sosiaaliset ja ekologiset tekijät. Kunnassamme toimii useita rakennustoimintaan erikoistuneita yrityksiä, jotka tuovat työpaikkoja paikalliselle väestölle ja samalla lisäävät kunnan elinvoimaa. Ilman työpaikkoja kuntaan ei muuta uusia asukkaita, ilman työpaikkoja, kuntamme ei saa verotuloja. Ilman verotuloja, emme pysty tarjoamaan palveluja ja lapsillemme hyvää koulutusta. Huolehtimalla siitä, että kunta tekee hankintoja paikallisesti, samalla nostamme kuntamme imagoa kuntalaisten etuja ja tavoitteita ajavana viihtyisänä ja hyvinvoivana kuntana.
Kangasniemen kunta ja kuntalaiset edellä tuleviin hankintoihin!
Kari Synberg
Sekatyömies Unnukkalasta
Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas